EG5EES Eksplatacija elektroenergetskih sistema IX: 2+2+0


Značaj eksploatacije i odnosi sa upravljanjem i planiranjem. Eksploatacione karakteristike potrošača, mreže i izvora. Bilansi. Optimalna eksploatacija EES (ekonomski dispečing, angažovanje agregata, rezerve snage i energije, remonti). Sigurnost i pouzdanost EES. Upravljanje EES i SCADA/EMS sistemi. Kvalitet električne energije. Tarife. Organizacija elektroprivrede.


EG5OR Organizacija rada IX: 3+1+0


Uvod u teoriju organizacije i menadžment: sistemska definicija proizvodne organizacije, problem upravljanja ogranizacijom, metodologija nauke o menadžmentu, istorijski razvoj, organizcione strukture. Mikro ekonomska analiza: funkcije korisnosti, tražnje, ponude, proizvodnje, prihoda, troškova i dobiti; regresiona alaliza, kontrola troškova. Predviđanje: značaj predviđanja, opšti postupak predviđanja u proizvodnoj organizaciji, kvalitativne metode predviđanja, kvalitativne metode, alaliza vremenskih nizova. Planiranje: značaj, vrste i značaj, vrste i sadržaj plana; proces i koncepti planiranja; modeliranje problema planiranja, planiranje proizvodnje (alokacija resursa, raspored poslova, izbor mešavine, planiranje transporta); linearno programiranje (simpleks metoda, dualnost u linearnom programiranju). Odlučivanje: struktruriranje problema odlučivanja, odlučivanje u uslovima rizika - stablo odluka, analiza investicija i investiciono odlučivanje, višekriterijumsko odlučivanje, sistemi za podršku odlučivanje, sistemi za podršku odlučivanju. Lokacija postrojenja i razmeštaj: faktori koji utiču na izbor lokacije postrojenja, raspored u postrojenju, transportni zadatak i njegovo rešavanje. Upravljanje projektom: faze projekta, planiranje projekta, gantogram, mrežno planiranje, metoda kritičnog puta, PERT/VREME, PERT/TROŠKOVI. Upravljanje zalihama: značaj, ciljevi i zadaci upravljanja zalihama, troškovi zaliha, sistemi upravljanja zalihama, matematički modeli u upravljanju zalihama, uprvljanje zalihama i proizvodom u sistemima "upravo na vreme". Obezbeđenje kvaliteta i održavanje: upravljanje ukupnim kvalitetom, Demingovi principi, statistička kontrola kvaliteta, standardi kvaliteta, pouzdanost i pogodnost za održavanje, funkcija , zadaci i problemi održavanja. Modeli zamene. Informacione tehnologije i organizacija : sav vremeni trendovi u menađmentu i uticaj informacionih tehnologija.


Literatura:

M. Vujošević, Operativni menadžment - kvantitativne metode, DOPIS, Beograd, 1997 (267 strana).

M. Vujoševićk, Operaciona istraživanja - izabrana poglavlja, FON, Beograd, 1999 (175 strana).

M. Vujošević, Upravljanje projektom, rukopis raspoloživ studentima na internet adresi nastavnika (58 strana).


EG5VO Visokonaponska oprema IX: 2+2+0


Klasifikacija sklopnih aparata. Električni kontakti. Proračun kontaktne otpornosti tačkastog kontakta. Otpornost površinskog kontakta. Grejanje kontakata. Podela kontakata na segmente. Konstrukcija neraskidivih, raskidivih kontakata i lučnih kontakata. Materijali električnih kontakata. Erozija kontakata pri isključenju jednosmerne struje. Električni luk u sklopnim aparatima. Stacionaran električni luk. Gašenje luka u kolima jednosmerne struje. Ubacivanje rednih i paralelnih otpornika pri prekidanju jednosmerne struje. Gašenje luka u kolima naizmenične struje. Osnovni principi gašenja luka i uticaj medijuma. Prelazni povratni napon. Sabirnički kratak spoj. Bliski kratak spoj. Kritično rastojanje do kvara kod bliskog kratkog spoja. Prekidanje malih induktivnih struja. Sečenje struje. Virtuelno sečenje struje. Prekidanje malih kapactivnih struja. Dielektrička izdržljivost razmaka izmedju kontakata posle nule struje. Dielektrički proboj medjukontaktnog razmaka. Rezidualna struja luka i termički proboj. Interakcija prekidača i mreže. Konstrukcija prekidača. Malouljni prekidači, vakuumski prekidači, potisni SF6 prekidači, autoekspanzioni i sa rotacijom luka, pneumatski prekidači. Izbor prekidača. Eksploatacija prekidača.


EG5OE Opšta energetika IX: 2+1+0


Uvod. Prošlost i budućnost energije. Obnovljivi izvori energije. Ciljevi istraživanja na obnovljivim izvorima energije. Snaga vetra. Fotonaponski uređaji. Sunčeva energija pretvorena u termičku. Geotermalne toplotne pumpe. Hidroelektrane. Maritimne tehnologije. Bioenergija. Elektroenergija iz gasova otpadnih materija. Energija iz otpada. Kogenerisanje. Gorive ćelije. Matematički model izvora sa stohastičkom proizvodnjom. Proračun nominalne snage i cene generatora. Nove tehnologije u energetici. Ciljevi istraživanja na novim tehnologijama u energetici. Primarna, sekundarna i korisna energija. Mogućnosti za zamenu. Eksergija i anergija. Rezerve ugljovodonika i nove tehnologije vađenja. Gasifikacija uglja na licu mesta. Novi sistemi sagorevanja. Vodonik kao bazični proizvod i gorivo. Nuklearna fuzija i superprovodnost. Sistemi za upravljanje tokovima energije. Sistemi za skladištenje energije. Nuklearni reaktori budućnosti: pebble-bed reaktor. Zamajci. Ugalj. Klasifikacija. Rezerve. Metodologija. Nafta i zemni gas. Rezerve. Metodologija. Nuklearno gorivo. Rezerve. Metodologija. Ekonomski aspekti industrijskog generisanja. Pregled kogenerisanja. Ciklusi kogenerisanja kod parnih turbina. Ciklusi kogenerisanja kod gasnih turbina. Ekonomski aspekti kogenerisanja. Osnovni elementi planiranja u opštoj energetici. Tretiranje nesigurnih događaja. Period planiranja. Greške planiranja. Energija i čovekova okolina. Ciljevi istraživanja u zaštiti čovekove okoline. Zagađivanje vazduha. Zagađivanje vode i okoline.


EG5PES Planiranje elektroenergetskih sistema IX: 2+2+0


Uvod. Inženjerska ekonomija. Interesna stopa. Deprecijacija. Vrednost novca kao funkcija vremena. Jednokratne interesne stope. Faktori uniformnih nizova. Dijagram novčanih tokova. Minimalna atraktivna stopa povraćaja kapitala. Inflacioni nizovi. Neuniformni novčani nizovi. Određivanje vrednosti investicija. Metoda sadašnje vrednosti. Metoda godišnje vrednosti. Metoda buduće vrednosti. Metoda interne stope povraćaja kapitala. Metoda perioda otplate. Benefit/cost metoda. Amortizacija osnovnih sredstava. Metoda ubrzane amortizacije. Pravolinijska amortizacija. SYD amortizacija. Prognoza opterećenja. Metode za prognozu opterećenja. Metoda najmanjih kvadrata. Proračun za razne funkcije. Disperzioni dijagram. Estimacija pomoću korelacione jednačine. Proračun korelacionih jednačina. Planiranje izvora. Metoda procenta rezerve. Metoda gubitka najvećeg generatora. Metoda očekivanog gubitka opterećenja (LOLP). Maksimalna veličina instalisanog generatora. Ekonomična veličina instalisanog generatora. Simulacija proizvodnje izvora. Dijagram opterećenja. Jedinični troškovi goriva. Jedinični troškovi generatora. Dinamičko programiranje. Belmanov princip optimalnosti. Karakteristike hidroelektrana važne za planiranje. Karakteristike termoelektrana važne za planiranje. Dijagram snaga/energija. Ograničenja mreže važna za planiranje. LOLP metoda. Osnove teorije verovatnoće. Osnove koncepta pouzdanosti. Izračunavanje statičke pouzdanosti izvora. Tabele ispada. Promene rizika sa promenom opterećenja sistema. Promene rizika sa promenom instalisane snage sistema. Ispadi komponenata mreže. Pouzdanost složenog sistema. Planiranje mreže elektroenergetskog sistema. Statička sigurnost. Metode za planiranje mreža elektroenergetskog sistema. DC proračun tokova snaga. Metoda sukcesivnog širenja mreže. Metoda osetljivosti. Indeks efikasnosti. Simulacija pogona mreže. Mere za otklanjanje preoptereenja. Gubici u sistemu. Metode približnog proračuna gubitaka. Uporedna procena gubitaka, prognoza opterećenja i procena instalisane snage izvora. Elektroenergetski sistem u radu deregulisanog tržišta snage i energije. Mreža otvorenog pristupa.


EG5RES Regulacija elektroenergetskih sistema IX: 3+2+0


Regulacija učestanosti i aktivnih snaga. Turbinski regulatori. Modelovanje termoelektrana: parni kotlovi, parne turbine, gasne turbine. Modelovanje hidroelektrana: hidraulička instalacija, hidraulička turbina. Modelovanje potrošača i inercije obrtnih masa. Izolovani rad elektrane. Paralelni rad elektrana u izolovanom elektroenergetskom sistemu i modeli povezanih elektroenergetskih sistema. Sekundarna i tercijarna regulacija izolovanih i povezanih elektroenergetskih sistema. Regulacija napona i reaktivnih snaga. Sistemi za regulaciju pobude sinhronih mašina. Stabilizacija sistema za regulaciju pobude. Standardizacija šema sistema za regulaciju pobude. Regulacioni transformatori i regulatori napona/protoka reaktivnih snaga regulacionih transformatora. Statički kompenzacioni sistemi kao sredstva za regulaciju napona i reaktivnih snaga.


EG5RZ Relejna zaštita IX: 3+2+1


Uvod. Zadatak relejne zaštite. Mrtva zona relejne zaštite. Kvarovi i opasna radna stanja u elektroenergetskim sistemima. Opšti zahtevi koji se postavljaju pred relejnu zaštitu. Izvori pomoćnih napona i struja. Releji. Elektromehanički releji sa jednom i dve ulazne veličine. Statički releji sa jednom i dve ulazne veličine. Vremenski releji. Digitalni releji. Algoritmi za procenu parametara signala. Zaštita vodova. Prekostrujna neusmerena i usmerena zaštita. Zemljospojna zaštita u mrežama sa malim i velikim strujama zemljospoja. Podužna i poprečna diferencijalna zaštita. Distantna zaštita vodova. Zaštita generatora. Kvarovi i opasna radna stanja generatora. Zaštita od međufaznih kratkih spojeva. Zaštita od kratkih spojeva u faznom namotaju. Zaštita statora od zemljospoja. Zaštita rotora od zemljospoja. Zaštita od kvarova u mreži. Zaštita transformatora. Kvarovi i opasna radna stanja. Diferencijalna zaštita. Zaštita od preopterećenja i prekostrujna zaštita. Zaštita sabirnica. Vrste sabirničkih zaštita. Visokoomska i niskoomska diferencijalna zaštita sabirnica. Zaštita jednostrukih i višestrukih sabirnica. Rezervne zaštite. Udaljene i lokalne rezervne zaštite. Zaštita od otkaza prekidača. Zaštita električnih motora. Generalne preporuke. Razne vrste zaštita asinhronih motora. Zaštite sinhronih motora. Strujni i naponski transformatori za zaštitu.


EG5TSU Tehnički sistemi upravljanja EES i DES IX: 2+2+0


Koncepcija SCADA sistema za upravljanje elektroenergetskim i distributivnim sistemima. SCADA funkcije (nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka). Hijerarhijska organizacija sistema za nadzor i upravljanje u elektroprivredi. Struktura i funkcije glavnog dispečerskog centra (redundantni sistemi upravljanja). Regionalni centri upravljanja. Struktura RTU-a na nivou proizvodnih kapaciteta i u razvodnim postrojenjima. Interfejs čovek-mašina (MMI). PLC-osnovna komponenta SCADA sistema (struktura, princip rada, programiranje, primene u elektroenergetici). Informaciona struktura i obrada podataka u EES-u. Baze podataka i korisnički interfejs ka SCADA. Komunikacioni protokoli u elektroprivredi. Nezavisni sistem operatori. Restrukturiranje elektroprivrednih organizacija. Karakteristične primene SCADA sistema u hidroelektranama, termoelektranama, razvodnim postrojenjima i u industriji. Estimacija stanja i parametara i primene u elektroenergetskim i distributivnim sistemima. Estimacija stanja formulisana kao problem minimalnih ponderisanih kvadrata. Metode za rešavanje problema estimacije stanja i parametara. Observabilnost, detekcija i identifikacija loših podataka. Osobenosti estimacije stanja distributivnih mreža. Osobenosti estimacije parametara elemenata elektroenergetskih sistema. Metode robusne estimacije. Upravljanje distributivnim sistemima. Rekonfiguracija distributivnih mreža. Simulacije promena uklopnih stanja. Optimalno operativno planiranje srednjenaponskih distributivnih mreža uz uvažavanje ograničenja sigurnosti. Analiza ispada. Selekcija i rangiranje. Definicije performans indeksa. Metod ograničenja. Kompenzacioni model.


EG5EMN Električno merenje neelektričnih veličina IX: 2+2+0


Značaj električnih merenja neelektričnih veličina. Pretvarači neelektričnih veličina u električne. Merne aparature za električno merenje neelektričnih veličina. Pretvarači neelektričnih veličina u električne. Parametarski pretvarači. Otpornički pretvarači. Kontaktni pretvarači. Pretvarači kontaktnog otpora. Pretvarači kontaktnog otpora sa ugljenim pločicama. Pretvarači kontaktnog otpora sa grafitnom niti. Žični pretvarači za ekstenzometre. Termootpornici. Termootpor kao merilo brzine protoka gasa (anemometar). Anemometar sa termoelementom. Termootpornici kao analizatori gasnih smeša. Merilo relativnog udela CO u gasu. Merilo relativnog udela CO + H u gasu. Merilo relativnog udela O u gasu. Termootpornici kao merila temperature. Termootpornici u merilima vakuuma. Elektrolitički pretvarači. Polarografski pretvarači. Magnetoelastični pretvarači.

Induktivni pretvarači. Kapacitivni pretvarači. Fotoelektrični pretvarači. Fotoelementi sa spoljašnjim fotoefektom. Fotoelementi sa unutrašnjim fotoefektom. Dispozicije fotoelemenata u mernim aparaturama. Jonizacioni pretvarači. Jonizacioni pretvarači kao merila vakuuma. Jonizacioni pretvarači kao brojači čestica. Generatorski pretvarači. Pretvarači za pH metre. Termoelektrični pretvarači. Piezoelektrični pretvarači. Fotogeneratorski pretvarači. Indukcioni pretvarači.

Inverzni pretvarači. Magnetoelektrični merač momenta trenja. Optički pirometar sa izjednačenjem bljeska.


EG5IMI Izolacioni materijali i izolacija u elektroenergetici IX: 2+2+0
EG5KT Kablovska tehnika IX: 2+2+0


Konstruktivni elementi elektroenergetskih kablova. Tipovi provodnika. Tipovi izolacije. Plaštevi, električne zaštite i armature. Konstrukcije niskonaponskih i visokonaponskih kablova. Energetski kabovi za specijalne primene. Kablovi za visoke i veoma visoke napone. Nazivni naponi energetskih kablova. Strujna opteretljivost energetskih kablova. Efekti kratkog spoja. Električni parametri energetskog kabla. Električna otpornost provodnika, induktivnost, kapacitivnost, nulta impedansa, redukcioni faktor i električna otpornost energetskog kabla. Izračunavanje pada napona. Ekonomska optimizacija preseka kabla. Uticaj energetskih kablova na kontrolne i telekomunikacione vodove. Polaganje kablova. Kablovske završnice i spojnice. Električna merenja na položenim kablovima i određivanje mesta kvara na kablu.


EG5APE Akustički problemi u elektroenergetici IX: 2+2+0
EG5PRE Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici IX: 2+1+2


Uvod Oblast primene projektovanja pomoću računara u elektroenergetici 2. Osnovne komponente projektovanja pomoću računara u elektroenergetici Moduli, funkcije, komponente, grafički standardi, inženjerske primene 3. Primena projektovanja pomoću računara u elektroenergetici. Modelovanje, razlike izmedju klasičnog projektovanja i projektovanja pomoću računara, Organizacija projektovanja 4. Inženjerski metodi projektovanja pomoću računara u elektroenergetici. Numerički metodi (Metod konačnih elemenata, simulacije, primene), 3D modelovanje 5. Programski jezici Primena programskih jezika u elektroenergetici (Matlab, Simulink, EXCEL, Visual C++) 6. Primena softverskih alata u elektroenergetici Softverski alat za proračun udarnih karakteristika uzemljivača - GIC, Electromagnetic Transient Program (EMTP / ATP + ATPDraw), EPLAN, AUTOCAD, ANSYS 7. Upravljanje projektima Primena programa Microsoft Project u upravljanju projektima. Literatura 1. J. L. Encarnacao, R. Lindner, E. Schlechtendahl : Computer aided design, Fundamentals and system architectures, Springer-Verlag, 1990. 2. J. K. Krouse : What every engineer should know about Computer aided design and computer aided manufacturing, The CAD / CAM Revolution, Marcel Dekker, New York, 1992. 3. J. E. Harlow : What every engineer should know about Engineering workstations, Marcel Dekker, New York, 1994. 4. C.S. Krishnamoorthy, S. Rajeev : Computer aided design - Software and analytical tools, Springer Verlag, 1991. 5. D. M. Ingels : What every engineer should know about Computer modeling and simulation, Marcel Dekker, New York, 1994. 6. J. Stark : What every engineer should know about Practical CAD / CAM applications, Marcel Dekker, New York, 1993. 7. EMTP Rulebook, 1996. 8. Matlab for Windows - User manual, The mathworks Inc. 1997. 9. R.C. Leinecker, T. Archer : Visual C++ 6 the Bible, 1999. 10. M. Doucette : Microsoft project 98, Microsoft Inc. 2000. 11. Z. Stojković, S. Jokić, V. Cvejić: Programski paket za proračun udarnih karakteristika uzemljivača - GIC, Beograd, 2001. 12. M.S. Savić, Z. Stojković: Tehnika visokog napona - atmosferski prenaponi, Monografija u izdanju Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, II dopunjeno izdanje, Beograd, 2001., str.536. 13. Z. Stojković: Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici - programski alati, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2002., str. 292.


EG5SEI Specijalne električne instalacije IX: 3+2+0


Struje kratkog spoja: proračun vrednosti i efekata kratkog spoja u električnim instalacijama; relevantne karakteristike zaštitnih komponenti i provera izdrživosti elemenata električne instalacije pri kratkim spojevima.

Samostalni i posebni izvori električne energije: principi, dizel-električni agregati, akumulatorske baterije, statički uredjaji za besprekidno napajanje, solarni generatori, vetrogeneratori - osnovne karakteristike i projektovanje.

Električne instalacije na transportnim objektima: drumska vozila, brodovi, železnički vagon - napajanje električnom energijom, koncepti razvodnih električnih instalacija i potrošači električne energije.

Industrijski prijemnici velikih snaga i posebnih karakteristika (kvalitet električne energije) - fizičke osnove, kvantifikacija pojava i mere za otklanjanje štetnih posledica: problem velikih polaznih struja i trenutnih propada napona, uticaj prijemnika sa akumulisanom energijom na struje kratkog spoja, flikeri (treperenje napona), problem magnetne nesimetrije kod prijemnika velikih snaga i malih radnih napona, harmonijsko izobličenje napona usled prisustva nelinearnih prijemnika.

Električne instalacije u javnim objektima: sportske hale, bolnice, računski centri i centri za daljinski nadzor i upravljanje: koncepti modernih distribuiranih sistema za daljinski nadzor i upravljanje.

Zaštitne električne instalacije: protivpožarne, u eksploziono ugroženim prostorima, protiv statičkog elektriciteta, protiv elektro korozije.


Obavezna izrada projekta. Zadatak za projekat može biti tipa klasičnih proračuna električnih instalacija u specifičnim objektima, tipa specijalnih računarskih proračuna ili programiranja PLC-ova koji se standardno koriste u procesnoj industriji.


EG5MUE Mikroprocesorsko upravljanje elektromotornim pogonima IX: 3+1+1


Hardverski i programski aspekti implementacije algoritama upravljanja. Digitalno upravljanje u energetskoj elektronici, električnim pogonima, digitalna obrada relevantnih signala i dijagnostika. Digitalna implementacija algoritama upravljanja pokretačkim momentom, brzinom obrtanja i pozicijom.

Merenje, problem šuma i kvantizacije kod akvizicije signala napona, struje, snage, položaja, fluksa, momenta, napona, struje i temperature. Digitalni širinski modulator, space-vector modulacija. DSP-implementacija prekidačkog algoritma za upravljanje 3-faznim tranzistorskim invertorom. Digitalno upravljanje strujom, momentom i fluksom servo motora u ulozi izvr{nog organa u sistemu za upravljanje kretanjem, DTC, vektorsko upravljanje. Implementacije zasnovane na centralnim jedinicama sa fiksnim i pokretnim zarezom. Digitalni pogonski kontroleri zasnovani na DSP tehnologiji. Digitalni modulator i regulator struje zasnovan na FPGA tehnologiji.

DSP-zasnovani monitoring, dijagnostika i rana detekcija kvara kod servo motora, verifikacija integriteta senzora. Merenje brzine i položaja, karakteristike dobijenih signala i prisutnog šuma. Strukture za filtriranje i ocenu i rekonstrukciju brzine i položaja. Sinteza digitalnog regulatora brzine obrtanja. Podešavanje parametara u cilju postizanja maksimalno brzog striktno aperiodičnog odziva. Linearni digitalni regulator pozicije. Greške u praćenju referentne trajektorije. Sistemska ograničenja brzine i momenta. Nelinearni zakoni upravljanja.


EG5REP Regulacija elektromotornih pogona IX: 2+2+1


Opšte. Regulisani električni pogon kao sistem sa povratnom vezom (svrha regulacije, povratne veze po struji, brzini i položaju, regulatori i drugi elementi, stabilnost, statičke i dinamičke performanse). Metode analize (frekventni domen i vremenski domen). Realizacija (analogna i digitalna).

Pogoni sa motorima jednosmerne struje. Upravljanje naponom (statičke i dinamičke karakteristike generatora i pretvarača, sistem sa brzinskom povratnom vezom, kaskadni sistem sa strujnim i brzinskim regulatorom, kaskadni sistem sa regulatorom položaja). Upravljanje pobudom (karakteristike i koordinacija). Analiza i sinteza (dinamička blok-šema, njena transformacija, analiza pomoću računarske simulacije, ispitivanje sistemske matrice, izbor strukture, optimalna pojačanja i vremenske konstante, adaptacija, opserveri). Primeri realizovanih sistema.

Pogoni sa asinhronim motorima. Regulacija napon-učestanost (U/f) sa strujnom i brzinskom povratnom vezom, sa brzinskom povratnom vezom i ograničenjem rotorske učestanosti. Pogoni sa naponskim i strujnim invertorom, sa strujno regulisanim invertorom sa širinsko impulsnom modulacijom. Vektorsko upravljanje (rasprezanje upravljanja momentom i fluksom, akvizicija fluksa, indirektne metode, uticaj rotorske vremenske konstante, blok-šema kompletnog sistema, računarska simulacija). Direktna kontrola momenta, principi, upravljačke metode, regulacione strukture. Asinhroni motor sa obostranim napajanjem.


EG5EO Električno osvetljenje IX: 3+2+0


Osnove svetlosti. Izvori svetlosti (izvori svetlosti sa užarenom niti, fluorescentne cevi, živini izvori visokog pritiska, metal-halogenidni izvori, natrijumovi izvori niskog i visokog pritiska, indukcioni izvori svetlosti). Svetiljke (osnovni zahtevi, tipovi, klasifikacija). Unutrašnje osvetljenje (faktori kvaliteta, projektovanje i proračuni, oblasti primene). Spoljno osvetljenje. Oblasti primene (ulično osvetljenje, osvetljenje stambenih i pešačkih zona, dekorativno osvetljenje).


EG5EP2 Energetski pretvarači 2 IX: 2+2+1


Ciklokonvertori, osnovni principi rada. Monofazni i trofazni ciklokonvertori. Rad sa reaktivnim opterećenjem. Dijagrami trenutnih vrednosti napona, struje i snage. Kontrola snage monofaznih invertora, impulsno širinska modulacija (PWM). Jednostruka i višestruka PWM, sinusna i modifikovana sinusna PWM. Rezonantni invertori, ZVS i ZCS komutacija. Prekidački izvori napajanja, izolacija između izvora i potrošača, visoka sprcifična gustina snage, kontrolisan smer i efikasnost pretvaranja električne energije. Kontrolisan faktor snage u slučaju naizmeničnih izvora električne energije. Optimizacija faktora sange u sistemima energetskih pretvarača. Pasivna kola. Aktivno uobličavanje struje mreže. Prikaz upravljačkog blok dijagrama i opis osnovnih metoda regulacije sistema za popravljanje faktora snage.


EG5EM2 Električke mašine 2 IX: 3+2+0


ASINHRONI MOTORI

Tranzijentni model asinhrone mašine

Alternativna forma tranzijentnog modela

Trenutna vrednost snage i momenta

Analiza rada u ustaljenom radnom stanja

Modelovanje efekta zasićenja

Modelovanje efekta potiskivanja struje

Rad motora sa promenljivim naponom i frekvencijom

Uticaj viših harmonika napona

Regulacija brzine obrtanja pomoću podsinhrone kaskade

Rad motora sa neuravnoteženim sistemom napajanja

Rad motora sa isključenim faznim namotajem

Namotavanje i prostorni harmonici

Linearan asinhroni motor


SINHRONI GENERATORI, MOTORI

Modelovanje sinhronih mašina

Mašina sa cilindričnim rotorom

Uvažavanje zasićenja magnetskog kola

Modelovanje magnetske nesimetrije

Merenje parametara

Performanse mašine u prelaznim pojavama

Elektromehaničke prelazne pojave

Sinhrone mašine sa permanentnim magnetima

Histerezisni motor

Pogoni sa napajanjem promenljivim naponom i frekvencijom

Rad u otvorenoj povratnoj sprezi

Prekidački reluktatntni motori

Koračni motori


Literatura:

  1. ELECTRIC MACHINES AND DRIVES; Gordon R. Slemon

  2. ELECTRICAL MACHINERY; Fitzgerald, Kingsley, Kusko

  3. ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION; C.R. Chapman